مدیریت منابع انسانی در ساختار جدید شهرداری تهران ، جایگاهی مستقل و تخصصی دارد . در این ساختار، بستر مناسبی برای برنامه ریزی و بازتعریف فرایندها، هم راستا با اهداف نظام سلامت اداری که همواره مورد تاکید و اهتمام شهردار محترم تهران بوده ، فراهم آمده است . معاونت توسعه منابع انسانی در شرایط جدید با تکیه بر ظرفیت مدیریتی و توان کارشناسی کارشناسان خود برای ارتقاء کیفی ، افزایش بهره وری و تسهیل و تسریع فرآیندها و فعالیت های جاری ، گام های مفید علمی و عملی برداشته و در این میان ، توجه به حاکمیت ارزش های اسلامی ، کرامت و معیشت همکاران در شهرداری تهران در اولویت همه برنامه ها قرار گرفته است .

 


  دکتر ابراهیم شیخ
معاون توسعه منابع انسانی

اخبار واحدهای تابعه

پیوندها