مدیریت منابع انسانی در ساختار جدید شهرداری تهران، جایگاهی مستقل و تخصصی دارد. در این ساختار، بستر مناسبی برای برنامه ریزی و بازتعریف فرایندها، همراستا با اهداف نظام سلامت اداری که همواره مورد تاکید و اهتمام شهردار محترم تهران بوده، فراهم آمده است. معاونت توسعه منابع انسانی در شرایط جدید با تکیه بر ظرفیت مدیریتی و توان کارشناسی کارشناسان خود برای ارتقاء کیفی، افزایش بهره وری و تسهیل و تسریع فرایندها و فعالیتهای جاری، گامهای مفید علمی و عملی برداشته و در این میان، توجه به حاکمیت ارزشهای اسلامی، کرامت و معیشت همکاران در شهرداری تهران در اولویت همه برنامه ها قرار گرفته است.

  دکتر ابراهیم شیخ
معاون توسعه منابع انسانی

اخبار واحدهای تابعه

پیوندها