خدمات الکترونیک:

 

                          

    

       

       

     

   

                    .

 

 

 

 

 

                   

 

  

 

 

 

                                                         

فرم های منابع انسانی
فرم درخواست مرخصي بدون حقوق(قراردادی) جدید
فرم تعهد حق ایاب و ذهاب
فرم ارتقا گروه 
فرم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد (سنوات ارفاقی ) کارمندان ثابت
فرم استعلام وضعیت مرخصی استفاده شده کارمندان ثابت و آزمایشی
فرم عدم پانچ
فرم استفاده از تسهیلات مسکن واحد های مستقل
فرم تسهیلات مسکن واحد های غیر مستقل
فرم آمار ماهانه
فرم درخواست مرخصی بدون حقوق کارگران و کارمندان رسمی
فرم درخواست صدور کارت شناسایی
فرم درخواست خدمت نیمه وقت بانوان
فرم تسویه حساب کارکنان
فرم حق جذب 

فرم های رفاهی
فرم اعلام شماره حساب جهت واریزهزینه تعهدات کوتاه مدت
فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اول
جمع آوری سابقه جهت بازنشستگی 
درخواست احتساب خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار
پرسشنامه اولیه نامنویسی جمع آوری اطلاعات کلی بیمه شده
تعهدنامه" فرزندان ذکور " بیمه شدگان جهت برخورداری از حمایتهای درمانی
دریافت غرامت بیمه، بیماری، عینک و ... 
درخواست صدور دفترچه المثنی بیمه شدگان شاغل کارگاههای (اجباری/خاص) مستمری بگیران
فرم درخواست جمع آوری سابقه بیمه
درخواست بیمه برای فرزندان بانوان شاغل
گزارش حادثه
کفالت