صفحه اصلی1

نشانی: خیابان سنائی - نرسیده به خیابان مطهری - نبش کوچه 26 - ساختمان شماره 7 شهرداری           تلفن:  2779  8882   -   1724  8830

BizModules - UltraPhotoGallery

مدیر کل

image image image image

شهردار محترم تهران


دکتر محمدباقر قالیباف
بایدبامظاهرفساد و خلاف به شدت برخوردشود،البته لازم است برای برخورد بامظاهرتخلف نخست زمینه های بروزتخلف به خوبی شناسایی شود،بایدتلاش کنیم درسازمان قدرت کنترل داشته باشیم،بایدکاری کرد که اگردرمجموعه ای تخلفی صورت گرفت دردرجه اول برای مجرم ناامنی ایجادشود و درمرحله بعد هرمتخلفی هزینه جرمش را برعهده گیرد.اگربرخورد بامجرمان ناامنی برای آنان و دیگرمتخلفان ایجادنکند این موضوع شجاعت راازمدیران سالم خواهدگرفت،امااگربرخورد بامتخلف به درستی انجام پذیرد این امر اثروضعی داشته و به مدیران سالم قدرت و جسارت کارخواهد داد.
امروز : 31/5/1396 (هـ.ش)برابر با 30 ذى القعده 1438 (هـ.ق)
اذان صبح 04:56:36
طلوع آفتاب 06:28:22
اذان ظهر 13:07:18
غروب آفتاب 19:45:40
اذان مغرب 20:03:27
نیمه شب شرعی 00:21:09

طول = 51.41 و عرض =35.7